Đất và người Quảng Trị - Cam Nghĩa. Xã nông thôn mới trên vùng đất chiến khu (30-09-2019)