Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ

  I.Ban Giám đốc:
  1. Giám đốc: Trần Đức Hữu                   ĐT: 0915051568
  2. Phó Giám đốc: Lê Vĩnh Nhiên           ĐT: 0915037456
  3. Phó Giám đốc: Võ Nguyên Thủy       ĐT: 0905021191
  4. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Nam   ĐT: 0905057700


II. Vị trí và chức năng
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Đài PT-TH ) là đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ và chính quyền tỉnh đồng thời là cơ quan hướng dẫn về chuyên môn, quy trình, quy phạm kỹ thuật và nghiệp vụ phát thanh, truyền hình ở địa phương.
 - Đài PT- TH Quảng Trị chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về mọi mặt của UBND tỉnh; chịu sự quản lý nhà n­ước về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đài PT-TH Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản  để giao dịch  hoạt động.

III . Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tổ chức sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt, tiếng Bru-Vân Kiều và chuyển tải nội dung thông tin trên Trang Thông tin điện tử  bằng tiếng Việt .
- Trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và 2 Đài quốc gia theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan  bảo đảm an toàn của hệ thống kỹ thuật.
- Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triền sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch,kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, hoặc cấp có thẩm phê duyệt theo phân công của UBND tỉnh. 
- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và được UBND tỉnh giao; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình  theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài quốc gia.
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh và Đài PT-TH cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ  về lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
- Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật; tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh và Trưởng Đài PT-TH cấp huyện trình UBND tỉnh ban hành thực hiện.
-Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 - Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị, máy móc vật tư kỹ thuật, các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương đầu tư, phân bổ cho Đài tỉnh và đơn vị trực thuộc, các nguồn thu quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh, tài trợ theo chế độ quy định của Nhà nước .
 - Quản lý công tác nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo phân cấp quản lý; xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý cho cán bộ, nhân viên của Đài tỉnh và đơn vị trực thuộc.
 - Tổ chức, theo dõi phong trào thi đua, xét đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát thanh và truyền hình ở địa phương.
  - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội trong đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 
 - Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra; đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở địa phương.
 - Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác tuyên truyền và công tác quản lý Nhà nước về phát thanh, truyền hình.
 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh, các cơ quan quản lý chức năng của tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các ngành có liên quan.
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
  IV – Các phòng chuyên môn :
   1. Phòng Thời sự :
   * Trưởng phòng: Nguyễn Lộc                  ĐT: 0905 118 460
   * Phó phòng: Phan Khiêm                      ĐT: 0914 096 699
   * Phó phòng: Hoàng Thị Kim Hồng        ĐT: 0983 292 373

 
- Tổ chức thu thập thông tin về các sự kiện chính trị, các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh sản xuất thành các tác phẩm báo chí; tiếp nhận và biên tập tin, bài của cộng tác viên để sản xuất các chương trình thời sự phát thanh và thời sự truyền hình phát trên sóng  Đài tỉnh.
- Đảm nhận sản xuất một số chuyên mục, chuyên đề phát thanh và truyền hình được lãnh đạo Đài giao.
- Chủ trì tổ chức và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp.
- Các phóng viên đ­ược phân công theo dõi chuyên sâu từng lĩnh vực chính trị, văn hoá - xã hội, nội chính, an ninh, quốc phòng.

 2. Phòng Chuyên mục - Chuyên đề:
 * Trưởng phòng: Lâm Thị Hạnh   ĐT: 0914 131 898
 * Phó phòng: Nguyễn Thi Việt Thanh  ĐT: 0918 898 246

- Tổ chức sản xuất các chư­ơng trình văn nghệ, ca nhạc, các chuyên đề, chuyên mục phát thanh, truyền hình  và chuyên mục tiếng dân tộc Bru-Vân Kiều phục vụ cho việc phát sóng tuyên truyền của Đài.
- Chủ trì tổ chức và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, sản xuất các chương trình giải trí, GameShow, thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp, nối cầu truyền hình ...
- Cung cấp chương trình tiếng Bru-Vân Kiều cho VTV5.
- Các phóng viên, biên tập viên, đạo diễn được phân công đảm nhận các loại hình chương trình văn hoá, văn nghệ hoặc chuyên đề, chuyên mục cụ thể .
 3. Phòng Văn nghệ và Giải trí:
 * Trưởng phòng: Võ Nguyên Thủy         ĐT: 0905 012 191 
 * Phó phòng: Nguyễn Việt Hà               ĐT : 0913 485 535

4. Phòng Biên tập Chương trình :
    * Trưởng phòng:  Lê Văn Cần    ĐT: 0913 456 823    
    * Phó phòng:    Nguyễn Thị Xuân    ĐT: 0987 287 261
- Giúp lãnh đạo Đài và Ban Thư ký biên tập xây dựng khung chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày, tuần , tháng, quý và năm .   
- Tiếp nhận tác phẩm phát thanh, truyền hình của các phòng chuyên môn cung cấp để lên khung chương trình phát sóng hàng ngày.
-  Tổ chức khai thác, biên dịch các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí, phim truyện, giải trí...  để phát sóng; Kiểm tra các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài trước khi phát sóng.
- Quản lý và biên tập nội dung Trang Thông tin điện tử  của Đài.
- Chủ trì tổ chức sản xuất các chương trình phỏng vấn, toạ đàm tại Studio; Tham gia phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan thực hiện các chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp.
- Quản lý, lưu trữ nguồn tư liệu tác phẩm chương trình phát thanh truyền hình, trao đổi chương trình với các Đài PT-TH tỉnh bạn.
- Phòng hình thành ba tổ gồm: Tổ Khai thác; Tổ Phát thanh viên (MC);

 5. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn và Phát sóng :
 * Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Nam    ĐT: 0914 038 650
- Quản lý, khai thác, vận hành các thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình của Đài tại Trung tâm bảo đảm cho việc truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình của địa phương và tiếp sóng các chương trình hai Đài Quốc gia.
- Nghiên cứu, ứng dụng thực hiện việc đổi mới các phương tiện kỹ thuật của Đài tỉnh, Đài Trạm cấp huyện và cơ sở.

6. Phòng Công nghệ - Sản xuất chương trình và Thông tin Điện tử :
 *  Trưởng phòng:     Nguyễn Quốc Nam     ĐT: 0905.057700
- Chịu trách nhiệm SXCT phát thanh, truyền hình và báo điện tử hàng ngày đảm bảo chất lượng.
Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật sản xuất chương trình. Quản lý, vận hành, lắp đặt, duy tu bảo dưỡng, hệ thống vi tính, mạng nội bộ, máy móc thiết bị được giao theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật. Quản lý kỹ thuật các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính; xử lý các sự cố kỹ thuật phần cứng, phần mềm các thiết bị tin học và mạng máy tính; duy trì hoạt động thường xuyên toàn bộ các trang thiết bị kỹ thuật, lưu trữ chương trình phát thanh, truyền hình và các hoạt động khác của cơ quan.

 7.PhòngTổ chức Hành chính :
  * Trưởng phòng:      Lê Quốc Thủy       ĐT: 0905051797      
 - Tham mưu giúp Giám đốc, lãnh đạo Đài về công tác quản lý, phát triển sự nghiệp bao gồm công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài vụ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, quản trị hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ.
- Theo dõi hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài huyện, thị xã, thành phố, lập các báo cáo dự án đầu tư xây dựng Đài, dự án CTMT).
- Giúp Ban Giám đốc trong công tác quản lý lãnh đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan; Bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của các phòng và Ban lãnh đạo Đài;

  8. Phòng Quảng cáo và dịch vụ
* Trưởng phòng: Lê Vĩnh Thanh       ĐT: 0914 009 446
- Tham mưu, giúp Giám đốc Đài trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động quảng cáo và dịch vụ phát thanh, truyền hình liên quan đến hoạt động của Đài. 
- Quan hệ, giao dịch, tiếp thị với khách hàng để làm quảng cáo, dịch vụ. Làm các hợp đồng, thu tiền quảng cáo, dịch vụ.
- Xây dựng nội dung quảng cáo; phối hợp với các phòng liên quan sản xuất, phát sóng chương trình quảng cáo hàng ngày;
- Lập sổ sách theo dõi về quảng cáo, dịch vụ; thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế theo chế độ quy định của Nhà nước và phân cấp của Đài.
 * Tham mưu giúp Giám đốc và Ban lãnh đạo Đài về định hướng chủ đề nội dung tuyên truyền và đánh giá chất lượng tác phẩm,chương trình phát thanh, truyền hình có một Ban Thư ký biên tập. Trưởng Ban Thư ký biên tập do Phó Giám đốc nội dung kiêm nhiệm; 1-2 Phó phòng và một số uỷ viên được Giám đốc Đài quyết định cử trong số cán bộ trưởng, phó phòng khối nội dung và kỹ thuật; Các thành viên Ban Thư ký biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội