Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông tây, thời gian qua huyện Triệu Phong đã chỉ đạo các địa phương, các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương đã đạt kết quả tích cực. Ghi nhận tại xã Triệu Đại.